Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

VODOVOD A KANALIZACE

Technické služby Hostivice oznamují všem odběratelům, že od 5.ledna 2015 zřizují pohotovostní službu střediska vodovodů a kanalizací. Tato služba je zřízena za účelem řešení havarijních situací na veřejné části vodovodní a kanalizační sítě.

Telefonní číslo pohotovosti je : 725 935 111

Pohotovostní linka je v provozu od 15:00 do 7:00 v pracovních dnech, o víkendu nonstop. V pracovní době TS Hostivice se obracejte se svými požadavky na standardní telefonní čísla.

Ceny vodného a stočného od 1.1.2021

1. TARIFNÍ PÁSMO (Město Hostivice)Cena bez DPH (Kč/m3)Cena s DPH (Kč/m3)
VODNÉ60,9167
STOČNÉ47,7352,50

Podklady – Kanalizační řád veřejné kanalizace města Hostivice

Dokumenty ke stažení

Mimořádný rozbor vody – odběr duben 2021

Rozbor vody

Ceník externích výkonů

Ceník zpracování elektronických dat

Žádost o vyjádření

Technické standardy

Co neházet a lít do splaškové kanalizace

Technické služby upozorňují všechny producenty odpadních vod ve městě na zhoršující se situaci ve veřejné splaškové kanalizaci a následně v čerpacích stanicích splašků a ČOV Hostivice. Tato situace je způsobena nekázní producentů odpadních vod, kteří v rozporu s kanalizačním řádem města Hostivice vypouštějí do stokové sítě látky a předměty, které nejsou odpadními vodami.

Jedná se zejména o tuky vznikající při přípravě jídel, textilní materiály z domácností, z provozoven určených k čištění strojů, obvazový materiál a hygienické potřeby, potravinový odpad z domácností a provozoven (některé subjekty zřejmě používají drtiče kuchyňského odpadu, které rovněž nejsou kanál. řádem města Hostivice schváleny). Tento odpad do kanalizace nepatří a kanalizační přípojky ani řady na ně nejsou dimenzovány.

V důsledku této nekázně vznikají havárie čerpacích stanic a tyto látky a předměty zatěžují ČOV Hostivice. Na řešení těchto situací TS Hostivice vynakládají značné finanční prostředky.

Na základě těchto skutečností upozorňujeme občany i firmy na skutečnost, že stav stokové sítě budeme monitorovat, event. i kamerovým systémem a při případném porušení kanalizačního řádu se producenti odpadních vod vystavují sankcím.

Co nepatří do kanalizace2

Lokalita Vilová čtvrť – Panská zahrada

UPOZORNĚNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB HOSTIVICE
Provoz vodovodní a kanalizační sítě

Technické služby upozorňují všechny producenty odpadních vod v lokalitě Vilová čtvrť – Panská zahrada na zhoršující se situaci ve veřejné splaškové kanalizaci a následně v čerpací stanici splašků v této lokalitě ( ul. . Řehníkova ) Tato situace je způsobena nekázní producentů odpadních vod, kteří v rozporu s kanalizačním řádem města Hostivice vypouštějí do stokové sítě látky a předměty, které nejsou odpadními vodami.

Jedná se zejména o tuky vznikající při přípravě jídel, textilní materiály z domácností, z provozoven určených k čištění strojů, obvazový materiál a hygienické potřeby, potravinový odpad z domácností a provozoven (některé subjekty zřejmě používají drtiče kuchyňského odpadu, které rovněž nejsou kanalizačním řádem města Hostivice schváleny) a dále odpad po strojním čištění koberců a textilií v domácnostech. Tento odpad do kanalizace nepatří a kanalizační přípojky ani řady na ně nejsou dimenzovány.

V důsledku této nekázně dochází k zanášení čerpací stanice v uvedené lokalitě tuky a ostatními látkami, které způsobují poruchu čerpadel v čerpací stanici splašků a tím i celkový havarijní stav. Na odstranění havarijního stavu čerpací stanice vynakládají TS Hostivice ročně značné finanční prostředky.

Na základě těchto skutečností upozorňujeme občany i firmy na okolnost pravidelného monitorování stokové sítě, popřípadě i kamerovým systémem a při případném porušení kanalizačního řádu se producenti odpadních vod vystavují sankcím.

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena